0 to 500 KG – Quarry Run

500 to 1 Ton – Armor Rocks

Armor Rocks – 3 to 5 Ton